Palvelun toimitusehdot, tietosuoja ja evästeet

Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia Helpiston tuottamia palveluja.

1 Yleisten palveluehtojen soveltaminen

Näitä Helpiston yleisiä palveluehtoja ja salassapitolausekkeita sovelletaan Helpiston asiakkailleen (jatkossa Asiakas) toimittamiin palveluihin ellei kirjallisesti toisin sovita.

Helpiston Asiakkaalle toimittamien palveluiden ja toimeksiantojen tarkempi sisältö määritellään kirjallisesti erikseen. Palvelusisältö voidaan määritellä sähköpostitse.

Sopimus palvelun toimittamisesta tulee sitovaksi kun Asiakas on hyväksynyt Helpiston toimittaman tarjouksen tai osapuolet ovat muutoin sopineet palvelun toimittamisesta tai Helpisto on aloittanut palvelun tuottamisen.

2 Osapuolten yleiset velvollisuudet

Helpisto toimittaa palvelut yhteisen sopimuksen mukaisesti ja vastaa siitä, että palvelut toimitetaan tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja  sovitun aikataulun mukaan.

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan vastuulla olevat tehtävät ja velvoitteet suoritetaan sopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja ajallaan. Asiakas antaa Helpistolle oikeat ja riittävät tiedot palveluiden toimittamista varten. Asiakas vastaa Helpistolle antamistaan tiedoista ja ohjeista.

3 Hinnat, laskutus ja maksuehdot

Palveluista perittävät hinnat ja niitä koskevat maksuehdot määritellään Helpiston tarjouksessa tai osapuolten välisessä sopimuksessa. Perushinnasto on nähtävissä Helpiston verkkosivuilla.

Ellei muuta sovita, laskutus tapahtuu palvelun toimittamisen jälkeen vähintään kerran kuukaudessa. Ellei maksuehdoista ole muuta sovittu noudatetaan maksuehtoa 14pvä netto laskun päivämäärästä. Lasku toimitetaan sähköpostilla (pdf) tai sähköisenä laskuna. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Tuntiperusteinen laskutus perustuu työsuorituksen mukaiseen toteutuneeseen työaikaan. Helpisto pitää yllä tuntikirjanpitoa. Tuntilaskutus suoritetaan toteutuneen mukaan, 15 minuutin tarkkuudella. Minimilaskutus on 30e / lasku.

Jos Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt, Helpistolla on oikeus keskeyttää toimeksiannot, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet saatavat Helpistolle. Toistuvasti viivästyneet maksusuoritukset ovat peruste ennakkolaskutukselle.

Helpistolla on oikeus laskuttaa lisäksi palveluiden tuottamisesta syntyneet mahdolliset lisäkustannukset, esimerkiksi kilometrikorvaukset. Kilometrikorvaus on 0,44e/km. Nämä kulut sovitaan erikseen etukäteen.

Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti, pääasiassa 24%.

 

4 Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään ehdottoman luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin osapuolten välisen sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Sopimuksen päättyessä osapuolten on välittömästi lopetettava toiselta osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen. Sopimuksen päättyessä kyseinen aineisto palautetaan pyydettäessä. 

Helpistolla on oikeus ja viranomaismäärysten mukainen velvollisuus säilyttää palveluiden yhteydessä toimitettuja ja syntynyttä aineistoa oman arkistokäytäntönsä mukaisesti salassapitovelvoitteet huomioiden. 

Salassapitoon liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan osapuolten välisen sopimuksen päättyessä.

5 Yhteydenpito

Elleivät osapuolet toisin sovi, osapuolet voivat palveluiden tuottamisen yhteydessä lähettää toisilleen ja kolmansille osapuolille tietoja digitaalisten kanavien välityksellä. Helpisto sitoutuu osaltaan toimimaan yhteydenpidossa huolellisesti, salassapitovelvoitteet huomioiden ja noudattaen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaista rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Helpisto ei vastaa digitaalisten kanavien, kuten sähköpostiliikenteen tietoturvasta.

Osapuolet voivat määritellä sopimukseensa mahdollisesti vältettävät taikka kielletyt yhteydenpitokanavat taikka niiden käyttämisen rajoitukset.

6 Henkilötietojen käsittely

Helpisto käsittelee ja kerää henkilötietoja Asiakkaan lukuun vain kirjallisesti erikseen määritellyissä tarkoituksissa ainoastaan toimeksiannon ajan ja siinä laajuudessa kuin toimeksiannolle on tarpeen. Käsiteltäessä henkilötietoja Asiakas on henkilötietojen osalta rekisterin pitäjä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja Helpisto on tietojen käsittelijä rekisterin pitäjän lukuun.

Helpistolla ei ole oikeutta jakaa asiakkaan lukuun käsittelemiään henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman lupaa. Helpisto ei myöskään siirrä asiakkaan rekistereistä tietoa omia käyttötarkoituksiaan varten.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.  Helpisto vastaa omalta osaltaan henkilötietojen tietoturvasta sekä yksityisyydensuojan toteutumisesta. Helpisto raportoi asiakkaalle mahdollisista tietovuodoista, tietoturvariskeistä sekä puutteista viipymättä.

Helpisto varmistaa osaltaan, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää ja jotka ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen sekä toimimaan tämän sopimuksen mukaisesti.

7 Tietoturva

Helpisto toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia toiminnallisia ja tietoteknisiä toimintoja taatakseen käsittelemänsä materiaalin ja henkilötietojen tietoturvan sekä varmistaakseen niiden tahattoman tuhoutumisen tai vahingoittumisen salasanoin, palomuurein sekä salauksin. Helpiston omalla toimistolla on käytössä F-Secure Total.

Asiakas on omalta osaltaan vastuussa toimittamansa aineiston tietoturvallisuudesta sekä oman toimintansa tietoturvasta.

8 Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat osapuolten tai sen alihankkijoiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota ei osapuolten kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimushetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

9 Sopimuksen päättyminen

Ellei muuta sovita, sopimus päättyy automaattisesti toimeksiantosopimuksessa määritellyn ajan jälkeen. Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja eikä 30 päivän kuluessa toisen osapuolen kirjallisen korjauskehotuksen saatuaan ole korjannut sopimusrikkomustaan.

Sopimus päättyy myös, mikäli osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan taikka muuten lakkauttaa maksunsa.

Jos kumpi jompi osapuoli irtisanoo sopimuksen, Helpistolla on oikeus veloittaa Asiakkaalta ennen sopimuksen päättymistä kertyneet maksut.

10 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

Osapuolen korvausvelvollisuus toiselle osapuolelle kaikista sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä vahingoista rajoittuu aina vaatimuksen kohteena olevasta palvelusta Asiakkaan maksamaan hintaan.

Osapuolet eivät vastaa mistään välillisistä vahingoista lukuun ottamatta tilannetta, jossa vahinko on aiheutunut kohdan 4 (Salassapito) mukaisten velvoitteiden rikkomisesta.

Vastuunrajoitukset eivät koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa.

11 Muut ehdot

Helpistolla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Helpisto ei saa luovuttaa asiakastietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

12 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

13 Sopimusasiakirjat

Helpiston tarjous, palveluiden toimittamista koskeva vahvistus tai osapuolten välinen sopimus mahdollisine liitteineen muodostavat koko sopimuksen osapuolten välillä korvaten osapuolten väliset mahdolliset aiemmat palveluita koskevat keskustelut ja kirjeenvaihdon. 

Ellei muuta sovita, palvelu toimitetaan Helpiston yleisen hinnaston mukaan.

14 Yleisten palveluehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä yleiset palveluehdot ovat tulleet voimaan 1.3.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Helpistolla on oikeus muuttaa näitä yleisiä palveluehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle ja toimittamalla Asiakkaalle muutetut yleiset palveluehdot vähintään 30 päivää ennen muutettujen yleisten palveluehtojen voimaantuloa. Asiakkalla on oikeus olla hyväksymättä muuttuneita ehtoja, mikäli sopimuskausi on kesken.

REKISTERISELOSTE, HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOTURVA

Helpisto käsittelee henkilötietoja lain ja asetusten puitteissa. Tietojen käsittely ja tallennus perustuu kirjanpitovelvoitteisiin sekä asiakassuhteen hoitoon. Helpiston asiakasrekisteriä hoidetaan henkilötietolain (10 ja 24§) ja  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)  mukaisesti.

Rekisterin pitäjä: Helpisto

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Kaija Slotte

Rekisterin käyttötarkoitus on Helpiston asiakkuuksien hallinnointi ja laskutus. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää. Henkilöllä on aina mahdollisuus pyytää hänestä tallennettuja tietoja nähtäväkseen, muokattavaksi sekä poistettavaksi. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja: Yritys, Y-tunnus, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, yrityksen postiosoite, laskutusosoite, puhelinnumero, tehdyt tarjoukset, sopimukset sekä tilaushistoria. 

Asiakasrekisterin tietoihin pääsee ainoastaan rekisteriä hoitava henkilö.  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumusta.

SIVUSTON EVÄSTEET

Tämä sivusto käyttää evästeitä – pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan koneellesi tai muulle päätelaitteellesi, jotta pystymme  tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi sekä parantamaan käyttökokemustasi. Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.

Evästeillä pyritään tekemään sivustovierailusta parempi. Voit poistaa evästeet käytöstä tällä ja  muillakin sivustoilla. Tehokkain tapa tehdä tämä on poistaa evästeet käytöstä selaimessasi. Suosittelemme tutustumaan oman selaimen ohjeosioon tai tutustumaan evästeistä kertoviin sivustoihin.